• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Diversiteit als vertrekpunt!

Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen; ook de leerling met speciale onderwijsbehoeften.

Maar in hoeverre sluit de praktijk van passend onderwijs aan bij de drijfveren en behoeften van leerkrachten?

 

Willen-kunnen-geloven

Passend onderwijs vraagt van scholen en leerkrachten dat zij van vele markten thuis zijn. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

De wil om passend onderwijs te laten slagen is er, maar durft men er ook echt in te geloven dat zij inclusief onderwijs kunnen bieden?

En wat als niet iedereen in een team van leerkrachten hierin gelooft?

Of als men onvoldoende durft te vertrouwen op hun eigen bekwaamheid, die van elkaar of van het systeem?

Dan kun je ervan uitgaan dat dit invloed heeft op de teamspirit, de onderlinge verbinding en op de mate waarin men bezieling ervaart in het werk.

 

Werken vanuit bezieling

Bij passend onderwijs draait het niet alleen om een nieuwe inrichting van onderwijs of om het integreren van kennis en vaardigheden in het leren omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Het betreft vooral een omslag in attitude, ander gedrag, breed kijken en het doorbreken van de mindset waarmee veel leerkrachten zijn opgeleid.

Deze omslag betekent iets voor de leerkracht als persoon, met al zijn sociaal, emotionele en intermenselijke kanten!

Om bezield te kunnen blijven werken, is het van belang dat leerkrachten zich, vanuit eigen drijfveren, opnieuw kunnen verbinden aan essentiële veranderingen binnen hun praktijk en met elkaar!

 

Diversiteit als kracht

Waar men vaak een negatieve nadruk legt op de verschillen in een team, zit de kracht juist vaak in die diversiteit. Deze maakt het mogelijk om vanuit al aanwezige talenten en krachten nieuwe werkwijzen vorm te geven.

Een gemeenschappelijk fundament, in de vorm van collectieve ambities, is wel nodig om samen te kunnen bouwen aan een collectief en om optimaal gebruik te kunnen maken van die diversiteit.

 

Versterkte WIJ

Daarom is het van belang, alvorens men als team samen gaat bouwen, dat men eerst samen op zoek gaat naar dat wat hen verbindt, dat wat hen maakt tot een ‘WIJ’. Dit vraagt om een verbinding op een ander niveau, waarbij een ieder er mag zijn. Als men zich verbonden voelt met elkaar en met een gemeenschappelijk doel, dan zal dit de teamspirit ten goede komen. En bij een positieve teamspirit zullen mensen op een positieve manier uitgedaagd worden hun steentje bij te dragen en het beste uit zichzelf kunnen halen (‘Social persuasion’).

 

Magie

De magie zit in de verbinding tussen samenwerkende professionals en dat wat hen beweegt!

Mijn aanbod richt zich op die ‘magie’ en op het creëren van een gemeenschappelijk fundament, waarop men samen kan bouwen en co-creëren.

 

Voor samenwerkingsverbanden PO of VO zie 'Samenwerkingsverbanden'