• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De transformatie binnen het sociaal domein is in volle gang.

Veel gemeentes zijn al hard op weg, maar hoe zorg je er nou voor dat de bedoeling van de transformatie ook daadwerkelijk tot uitdrukking komt op die werkvloer?

 

De professional

Nu het initiatief meer bij de burger komt te liggen, verandert de aard van het contact tussen burger en professional. Uitgaan van eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfregie vraagt een andere verhouding tussen burgers en professionals.

In dit transformatieproces verandert er veel voor professionals.

Het vraagt een omslag in werkwijze, ander gedrag, breed kijken en het doorbreken van de mindset waarmee veel professionals zijn opgeleid.

Dit betekent iets voor de professional als persoon, met al zijn sociaal, emotionele en intermenselijke kanten!

 

Bezield (samen) werken

Om bezield te kunnen blijven werken, is het van belang dat professionals zich, vanuit eigen drijfveren, opnieuw kunnen verbinden aan essentiële veranderingen binnen hun praktijk en met elkaar!

De transformatie vraagt om samenwerken voorbij de muren van de eigen disciplines en om de wijsheid en talenten van groepen.

Cruciaal is dat er een gemeenschappelijke basis bestaat voor duurzame verandering, waarop professionals samen kunnen bouwen aan een collectief!

 

Creëer een fundament voor duurzame verandering!

Transformatie komt van binnenuit; je moet erin geloven, wil je het kunnen laten zien. Anders wordt het ‘oud werken in een nieuw jasje’.

 

 ‘Why’

Wanneer professionals zich bewust zijn van hun ‘why’, kunnen ze richting geven aan hun werk en vanuit eigenaarschap, eigen talenten en krachten een bijdrage leveren aan het grotere geheel.

Als men zich bewust is van DATGENE wat hen verbindt met collega’s, samenwerkingspartners of gemeente, kan men die krachten en talenten bundelen en inzetten voor een groter collectief.

 

Magie

Juist de mens-aspecten van een gemeente, team of samenwerkingsverband maken het verschil.

De magie zit in de verbinding tussen samenwerkende professionals en dat wat hen beweegt!

Mijn aanbod richt zich op die ‘magie’ en op het creëren van een gemeenschappelijk fundament, waarop men samen verder kan bouwen en co-creëren binnen uw gemeente.